Archives for Njoftime - Page 4

Kërkesë për publikim vëndesh të lira

REPUBLIKA E SHQIPËRISËBASHKIA BELSH DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE ;          ;                                                                 Belsh më, Lënda:             Kërkesë për publikim vëndesh të lira Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Institucioni Bashkia Belsh, ka…
Lexo më shumë...

NJOFTIM FITUESI

NJOFTIM FITUESI, PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist/Inspektor) Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit…
Lexo më shumë...

Kërkesë për publikim të listës së kandidatëve

;                                                                    Tiranë, më      Lënda:             Kërkesë për publikim të listës së kandidatëve Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Institucioni Bashkia Belsh, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.…
Lexo më shumë...

Kërkesë për publikim

;          Prot                                                                        Belsh, më  18 . 08 .2021 Lënda:             Kërkesë për publikim SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Institucioni Bashkia Belsh, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013,…
Lexo më shumë...

Kërkesë për publikim vëndesh të lira

;          ;                                                                          Belsh më,  Lënda:             Kërkesë për publikim vëndesh të lira Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Bashkia Belsh, ka vendosur të shpallë proçedurën e konkurimit për grupin e…
Lexo më shumë...

NJOFTIM-1 Punonjës shërbimi

;                                                                                        Belsh më: 24 / 07/ 2021 PUNONJËS SHËRBIMI Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji , datë “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), si dhe urdhërit të Kryetarit të…
Lexo më shumë...