Koordinatori për të Drejtën e Informimit dhe Konsultim Publik

Fatmira BROSHKA

Orari i punës i administratës së Bashkisë

E hënë – e premte
08:00 – 16:00

Adresa Rruga Haziz Dervishi, Belsh

Tel.: +355693720575  Email: fatmira.broshka@bashkiabelsh.gov.al

Kërkesë për informacion

Për të bërë një kërkesë për informacion te Bashkia Belsh, ju lutemi shkarkoni formularin kerkese per informacion dhe dërgojeni të plotësuar në adresën postare Bashkia Belsh, Rruga Haziz Dervishi Belsh, Shqipëri

SHKARKO KETU FORMULARIN KËRKESE-PËR-INFORMACION

Kompentencat

a. i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas kët ij ligji,
duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;

b. krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të
parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;

c. bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas
mënyrës së parashikuar në këtë ligj;

d. çregjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;

e. dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në
këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron
informacionin e kërkuar;

f. verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të
nenit 13, të këtij ligji;

g. kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me
kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.
Si mund të njiheni me informacionin publik
1. Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë
elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij. Në çdo rast,
kërkesa regjistrohet në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve, të parashikuar në nenin 8 të këtij
ligji.

2. Në çdo rast, kërkesa për informim regjistrohet dhe për të caktohet një numër rendor. Numri
rendor, së bashku me të dhënat e kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit, i jepen
kërkuesit që ka bërë kërkesën për informim.

3. Kërkesat për informim regjistrohen sipas radhës së paraqitjes dhe trajtohen pa dallime mes
tyre.

4. Kërkesa për informim duhet të përmbajë:
a. emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;
b. adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
c. përshkrimin e informacionit që kërkohet;
ç. formatin në të cilin preferohet informacioni;
d. çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të
kërkuar.

5. Në qoftë se kërkesa për informim nuk e përcakton formatin në të cilin kërkohet informacioni,
ai jepet në mënyrën më të efektshme dhe me koston më të ulët për autoritetin publik.

Mënyrat e dhënies së informacionit

1. Të gjitha kërkesat për informacion trajtohen, si rregull, nëpërmjet konsultimit pa pagesë të
informacionit në mjediset e autoritetit publik, nëpërmjet portalit unik qeveritar e-albania.al apo,
kur është rasti, nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik në internet.

2. Kërkesat, që lidhen me dokumente të shkruara, trajtohen duke vënë në dispozicion të
kërkuesit:
a. një kopje të plotë, në format të njëjtë me atë të përdorur nga autoriteti publik, përveç rasteve të
veçanta;
b. një kopje të plotë të informacionit nëpërmjet postës elektronike, kur informacioni gjendet në
një formë të tillë ose mund të konvertohet.

3. Lidhur me kërkesat që lidhen me forma të tjera, informacioni jepet në mënyrën më të
efektshme dhe me koston më të ulët për autoritetin publik.
4. Në çdo rast, vendimi i refuzimit për formën e kërkuar jepet me shkrim dhe i arsyetuar.

Kufizime

1. E drejta e informimit mund të kufizohet në rast se është e domosdoshme, proporcionale dhe
nëse dhënia e informacionit dëmton interesat e mëposhtëm:
a. të drejtën për një jetë private;
b. sekretin tregtar;
c. të drejtën e autorit;
d. patentat.
Kufizimi i së drejtës së informimit, për shkak të interesave të parashikuar në shkronjat “a”, “b”,
“c” dhe “ç”, të kësaj pike, nuk zbatohet kur titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin
për dhënien e informacionit përkatës ose kur në momentin e dhënies së informacionit ai është
konsideruar autoritet publik në bazë të parashikimeve të këtij ligji. Pavarësisht nga sa
parashikohet në këtë pikë, informacioni i kërkuar nuk refuzohet në rast se ekziston një interes
publik më i lartë për dhënien e tij.

2. E drejta e informimit kufizohet në rast se është e domosdoshme, proporcionale dhe nëse
dhënia e informacionit shkakton një dëm të qartë dhe të rëndë ndaj interesave të mëposhtëm:
a) sigurinë kombëtare, sipas përkufizimit të bërë nga legjislacioni për informacionin e
klasifikuar;
b) parandalimin, hetimin dhe ndjekjen e veprave penale;
c) mbarëvajtjen e hetimit administrativ në kuadër të një procedimi disiplinor;
ç) mbarëvajtjen e procedurave të inspektimit dhe auditimit të autoriteteve publike;
d) formulimin e politikave monetare dhe fiskale të shtetit;
dh) barazinë e palëve në një proces gjyqësor dhe mbarëvajtjen e procesit gjyqësor;
e) këshillimin dhe diskutimin paraprak brenda ose midis autoriteteve publike për zhvillimin e
politikave publike;
ë) mbarëvajtjen e marrëdhënieve ndërko-mbëtare ose ndërqeveritare.
Pavarësisht nga sa parashikohet në paragrafin e parë, të pikës 2, të këtij neni, informacioni i
kërkuar nuk refuzohet në rast se ekziston një interes publik më i lartë për dhënien e tij. Kufizimi
mbi të drejtën e informimit, për shkak të interesit të parashikuar në pikën 2, shkronjat “c” dhe
“ç”, të këtij neni, nuk zbatohet kur hetimi administrativ, në kuadër të një procedimi disiplinor,
dhe procedurat e inspektimit e të auditimit të autoriteteve publike kanë përfunduar. Kufizimi mbi
të drejtën e informimit, për shkak të interesit të parashikuar në pikën 2, shkronjat “d” dhe “dh”,
të këtij neni, nuk zbatohet kur të dhënat përkatëse janë fakte, analiza të fakteve, të dhëna teknike
ose të dhëna statistikore. Kufizimi mbi të drejtën e informimit, për shkak të interesit të
parashikuar në pikën 2, shkronja “e”, të këtij neni, nuk zbatohet pasi politikat janë bërë publike.

3. E drejta e informimit kufizohet, nëse është e domosdoshme, proporcionale dhe në qoftë se
përhapja e informacionit do të shkelte sekretin profesional të garantuar nga ligji.

4. E drejta e informimit kufizohet edhe kur, pavarësisht nga ndihma e dhënë nga autoriteti
publik, kërkesa mbetet e paqartë dhe bëhet i pamundur identifikimi i informacionit të kërkuar.

5. E drejta e informimit nuk refuzohet automatikisht kur informacioni i kërkuar gjendet në
dokumente të klasifikuara “sekret shtetëror”. Në këtë rast, autoriteti publik, të cilit i është
dërguar kërkesa për informim, fillon menjëherë procedurën e rishikimit të klasifikimit pranë
autoritetit publik që ka urdhëruar klasifikimin, sipas ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për
informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndryshuar. Autoriteti publik njofton menjëherë
kërkuesin për fillimin e procedurës për rishikimin e klasifikimit, sipas ligjit, dhe vendos shtyrjen
e afatit për dhënien e informacionit brenda 30 ditëve pune. Në çdo rast, vendimi për trajtimin ose
jo të kërkesës për informim merret dhe arsyetohet në bazë të kritereve të këtij neni.

6. Nëse kufizimi prek vetëm një pjesë të informacionit të kërkuar, pjesa tjetër nuk i refuzohet
kërkuesit. Autoriteti publik tregon qartë pjesët e dokumentacionit përkatës që janë refuzuar, si
dhe në bazë të cilës pikë të këtij neni është bërë ky refuzim. Dispozitat e këtij neni zbatohen edhe
për njohjen me informacionin arkivor të çdo lloji, pavarësisht nga parashikimet e ligjit për
arkivat.

Afati për marrjen e informacionit

1. Autoriteti publik trajton kërkesën për informim, duke parashtruar informacionin e kërkuar sa
më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të saj, përveç
rasteve kur ligji i posaçëm parashikon ndryshe.

2. Kur autoriteti publik që merr kërkesën për informim ia dërgon atë një autoriteti tjetër, ai kthen
përgjigje jo më vonë se 15 ditë pune nga dita e mbërritjes së kërkesës në autoritetin e parë.

3. Afati i parashikuar në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, mund të zgjatet me jo më shumë se 5 ditë
pune për një nga shkaqet e mëposhtme:

a. nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar dokumente të shumta e voluminoze;
b. nevoja për t’i shtrirë kërkimet në zyra dhe mjedise që janë fizikisht të ndara nga zyra
qendrore e autoritetit;
c. nevoja për t’u konsultuar me autoritete të tjera publike përpara marrjes së një vendimi për
plotësimin ose jo të kërkesës.
Vendimi për zgjatjen e afatit i njoftohet menjëherë kërkuesit.

4. Në çdo rast, mostrajtimi i kërkesës për informim brenda afateve të sipërpërmendura do të
konsiderohet refuzim. Dispozitat e këtij neni zbatohen edhe për njohjen me informacionin
arkivor të çdo lloji.

Kostoja e shërbimit

1. Shërbimet e administratës publike janë pa pagesë. Dhënia e informacionit mund të bëhet
kundrejt një tarife, të përcaktuar më parë dhe të bërë publike nga autoriteti publik në faqen e tij të
internetit dhe në mjediset e pritjes së publikut. Tarifa është kostoja e riprodhimit të informacionit
të kërkuar dhe, kur është rasti, e dërgimit të tij. Informacioni i kërkuar në rrugë elektronike jepet
falas.

2. Kostoja e riprodhimit nuk mund të jetë më e lartë se kostoja reale e materialit, mbi të cilin
riprodhohet informacioni. Kostoja e dërgimit nuk mund të jetë më e lartë se kostoja mesatare e të
njëjtit shërbim në treg.

3. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale shqyrton
periodikisht, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, tarifat e bëra publike nga autoritetet
publike dhe, sipas rastit, urdhëron ndryshimin e tyre.

4. Qytetarët e regjistruar rregullisht në skemat e ndihmës shoqërore, si dhe subjektet përfituese,
sipas ligjit nr. 10 039, datë 22.12.2008, “Për ndihmën juridike”, të ndryshuar, e përfitojnë
informacionin falas deri në një numër të caktuar faqesh për çdo kërkesë ose në vlerën
ekuivalente kur informacioni jepet në një format tjetër.

5. Ministri i Drejtësisë dhe Ministri I Financave me udhëzim të përbashkët përcaktojnë numrin e
faqeve, për të cilat informacioni përfitohet falas, sipas pikës 4, të këtij neni, si dhe rastet e
përjashtimit nga pagesa e tarifës.