RREGULLORE PER NGRITJEN, FUNKSIONIMIN DHE NDERVEPRIMIN E STRUKTURAVE KOMUNITARE NE BASHKI