Në këtë faqe janë publikuar vendimet e Këshillit Bashkiak Belsh. Publikimi i vendimeve është një kërkesë që buron nga neni 18, i ligji 139/2015 “Për vetë-qeverisjen vendore”.

VENDIME KESHILLI BASHKIAK 2024

VENDIME KESHILLI BASHKIAK 2023

VENDIME KESHILLI BASHKIAK 2022

VENDIME KESHILLI BASHKIAK 2021

VENDIME KESHILLI BASHKIAK 2020

VENDIME KESHILLI BASHKIAK 2019

VENDIME KESHILLI BASHKIAK 2018

VENDIME KESHILLI BASHKIAK 2017

VENDIME KESHILLI BASHKIAK 2016

VENDIME KESHILLI BASHKIAK 2015