Kompetencat e reja të Bashkisë

 1. Menaxhim i shërbimit të ujësjellës-kanalizimeve
 2. Menaxhim i mbetjeve urbane
 3. Shërbimet e ndihmës sociale dhe shërbimet parësore shëndetësore
 4. Kompetenca për emërimit e personelit të arsimit parashkollor
 5. Kompetenca për regjistrimin e titujve të pronësisë së tokës bujqësore
 6. Decentralizim i shërbimit zjarrfikës dhe emergjencave civile
 7. Decentralizim i administrimit të pyjeve dhe kullotave
 8. Decentralizim për mirëmbajtjen e rrugëve rurale
 9. Parapërgatitja e vulave të bashkive dhe njësive administrative
 10. Parapërgatitja për pajisjen me NIPT të bashkisë së re, si dhe mbyllja e aktivitetit tatimor të ish-njësive
 11. Mbyllja në degën e thesarit të llogarive të njësive që shkrihen dhe hapjen e llogarisë së bashkisë së re
 12. Asistencë për verifikimin e mandatit të kryetarit të zgjedhur të bashkisë
 13. Parapërgatitje e materialit për mbledhjen konstituive të këshillit
 14. Parapërgatitja e manualit udhëzues për të gjitha hapat në ditët dhe muajt e parë pas konstituimit
 15. Përgatitja e dokumentacionit dhe procedurave të dorëzimit të detyrës prej ish-kryetarëve të njësive përbërëse tek kryetari i ri
 16. Përgatitja e infrastrukturës, e paketës fiskale dhe buxhetit transitor të bashkive
 17. Përgatitja e akt-rakordimit me degën e thesarit, formati i personave të autorizuar për veprimet financiare dhe sigurimi i veprimtarisë financiare që në ditën e parë të punës së bashkisë së re
 18. Asistencë për verifikimin e mandatit të kryetarit të zgjedhur të bashkisë