Per miratimin e programit model te transparences ne Bashkine Belsh

1 – ORGANIZIMI ADMINISTRATIVO – TERRITORIAL, MISIONI DHE FUNKSIONET 

      1.1 – NDARJA ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE

      1.2 – TË DREJTAT, PËRGJEGJËSITË DHE MISIONI

      1.3 – FUNKSIONET

2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

       2.1 – PËRBERJA DHE STRUKTURA

       2.2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT

       2.3 – RREGULLORJA E KB

  • Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

3 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

4 – ORGANI EKZEKUTIV (KRYETARI I BASHKISE)

5 – ADMINISTRATA E BASHKISË

6 – MEKANIZMAT MONITORUES DHE TË KONTROLLIT

7 – KERKESA, ANKESA, SINJALIZIME DHE VËREJTJE QE LIDHEN ME VEPRIMET OSE MOSVEPRIMET E ORGANEVE DHE ADMINISTRATËS 

8 – STATISTIKAT VENDORE

  • Kalendari i Publikimit te statistikave vendore
  • statistikat vendore me te dhenat kyc te bashkise sipas fushave kryesore dhe te ndara sipas gjinise
  • struktura pergjegjese ne bashki per mbledhjen dhe perpunimin e statistikave vendore