Ligji nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.”

[ më shumë ]

VKM nr. 816, dt.16.11.2016 “Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të Njësisë Përgjegjëse në autoritetet publike, ne zbatim te Ligjit nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”

[ më shumë ]

Urdher i Kryetarit te Bashkise Belsh Nr.7622 date 21.02.2018 “Per miratimin e rregullores per hetimin e administrativ te sinjalizimit dhe Mbrojtjen e konfidencialitetit ne institucionin e Bashkise Belsh” 

[ më shumë ]

Urdher-nr.1222-datë-11.07.2017 Per miratimin e formulareve dhe regjistrave te sinjalizimit dhe mbrojtjes se sinjalizuesve

[ më shumë ]

Hetimi administrativ dhe konfidencaliteti

[ më shumë ]