[contact-form to=’bashkia@bashkiabelsh.al’ subject=’Kërkese/Ankesë’][contact-field label=’Emër %26amp; Mbiemër’ type=’name’/][contact-field label=’Email’ type=’email’/][contact-field label=’Përzgjidh’ type=’select’ options=’Kërkesë,Ankesë,Sygjerim,Përshtypje’/][contact-field label=’Mesazhi’ type=’textarea’/][/contact-form]