Në bazë të nenit 7,

Punime që kryhen me deklaratë paraprake punimesh
i) Punime të jashtme, si:
– ndërhyrjet e mirëmbajtjes së zakonshme kur sjellin ndryshime të karakteristikave, formave dhe
ngjyrave ekzistuese;
– vendosja e shtresave për rritjen e efiçencës energjetike të ndërtesave ekzistuese.
ii) Punime të brendshme, si:
– përforcimi i strukturave mbajtëse të brendshme;
– hapja dhe mbyllja e dyerve të brendshme;
– krijimi, eliminimi ose ndryshimi i mureve ndarës (jombajtës) të brendshëm, i mjediseve për
shërbime higjienike;
– realizimi i impianteve të reja higjieno-sanitare dhe të ngrohjes/ftohjes.”.