Kërkesa per regjistrimin e aktit te marrjes se tokes ne pronesi dhe per leshimin e çertifikates mund te paraqitet prane ZVRPP nga subjekti ose Bashkia/Njesia e Qeverisjes Vendore, se bashku me AMTP dhe dokumentacionin shoqerues.

Për të hyrë në proçedurë duhet të siguroni dokumentët e mëposhtme:

  1.  Çertifikatë familjare :
    • 01/08/1991 për ish-Koperative
    • 01/10/1992 për ish-Fermë
  2. Vërtetim Toke nga Qarku
    • ose fotokopje AMTP (Akti i marrjes së tokës në pronësi)
  3. Vërtetim Taksash
  4. Fotokopje kartës së indetitetit  – ID (Kryefamiljarit)