1. Drejtoria e financave e te ardhurave vendore
  • Sektori i menaxhimit financiar
  • Sektori i ndihmes ekonomike
  • Sektori i te ardhurave vendore

 

 1. Drejtoria per planifikimin dhe zhvillimin e territorit
  • Sektori i zhvillimit dhe lejeve
  • Sektori i projektimeve

 

 1. Drejtoria e menaxhimeve bujqesore, veterinare.
  • Sektori i sherbimeve bujqesore dhe veterinare
  • Sektori i kadastres, topografise dhe regjistrimit

 

 1. Drejtoria e burimeve njerezore dhe sherbimeve te brendshme.
  • Sektori i burimeve njerezore dhe sherbimeve te brendshme
  • Sektori juridik dhe prokurimeve

 

 1. Drejtoria Juridike
  • Sektori Juridik
  • Sektori i Prokurimeve Publike

 

 1. Drejtoria e ndihmës ekonomike , arsimit, kulturës turizmit dhe sportit
  • Sektori i ndihmës Ekonomike
  • Sektori Arsimit
  • Sektori turizmit dhe kultures