1 – Kalendari i programit buxhetor afatmesem dhe te buxhetit vjetor

 • Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

2 – Paketa fiskale taksa dhe tarifa

Kliko këtu për të hapur dokumentat

 • Baza e taksave dhe tarifave
 • Niveli I taksave dhe tarifave
 • Perjashtimet dhe lehtesimet e subjekteve te caktuara
 • Afatet e pagesave
 • Gjobat dhe kamatvonesat e aplikueshme

3 – Plani strategjik i zhvillimi te bashkise

 • Plani strategjik I zhvillimit te bashkise
 • Politikat per zhvillimin e qendryeshem ne nje afat kohor jo me pak se 5 vjet
 • Synimet kryesore per cdo fushe pergjegjesite
 • Veprimet qe duhen ndermarre duke parashikuar edhe kostot perkatese
 • Burimet e financimit

4 – Programi buxhetor afatmesem vendor

5 – Buxheti

 • Buxheti vjetor se bashku me dokumentacionin shoqerues te tij
 • Treguesit financiare
 • Numrin e punonjesve buxhetore , per cdo njesi shpenzuese
 • Regjistri I parashikimeve te prokurimit publik

6 – Zbatimi I buxhetit

7 – Monitorimi dhe mbikqyrja e buxhetit

8 – Veshtersite financiare

 • Plani per daljen nga situate e veshtersive financiare

9 – Shitja ose dhenia me qera e pronave dhe aseteve

10 – Donacionet