Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar – Dhjetor për vitin 2022.
Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar – Dhjetor për vitin 2022

Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar – Dhjetor për vitin 2020
Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar – Dhjetor për vitin 2020

Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar – Dhjetor për vitin 2019
Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar – Dhjetor për vitin 2019