Archives for Njoftime

Belsh – Plani i performancës 2022-2024

<div class='tableauPlaceholder' id='viz1632899896767' style='position: relative'><noscript><a href='#'><img alt=' ' src='https:&#47;&#47;;#47;static&#47;images&#47;Be&#47;Belsh-Planiiperformancs2022-2024&#47;Tedhenatadministrative&#47;' style='border: none' /></a></noscript><object class='tableauViz' style='display:none;'><param name='host_url' value='https%3A%2F%' /> <param name='embed_code_version' value='3' /> <param name='site_root' value='' /><param name='name' value='Belsh-Planiiperformancs2022-2024&#47;Tedhenatadministrative' /><param name='tabs' value='yes' /><param name='toolbar' value='yes' /><param name='static_image'…
Lexo më shumë...

NJOFTIM FITUESI

NJOFTIM FITUESI, PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist/Inspektor) Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit…
Lexo më shumë...

Kërkesë për publikim të listës së kandidatëve

;                                                                    Tiranë, më      Lënda:             Kërkesë për publikim të listës së kandidatëve Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Institucioni Bashkia Belsh, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.…
Lexo më shumë...

Kërkesë për publikim

;          Prot                                                                        Belsh, më  18 . 08 .2021 Lënda:             Kërkesë për publikim SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Institucioni Bashkia Belsh, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013,…
Lexo më shumë...

Kërkesë për publikim vëndesh të lira

;          ;                                                                          Belsh më,  Lënda:             Kërkesë për publikim vëndesh të lira Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Bashkia Belsh, ka vendosur të shpallë proçedurën e konkurimit për grupin e…
Lexo më shumë...

NJOFTIM-1 Punonjës shërbimi

;                                                                                        Belsh më: 24 / 07/ 2021 PUNONJËS SHËRBIMI Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji , datë “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), si dhe urdhërit të Kryetarit të…
Lexo më shumë...

NJOFTIM-1 Punonjës shërbimi

;                                                                                        Belsh më:  12/ 07/ 2021 PUNONJËS SHËRBIMI Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji , datë “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), si dhe urdhërit të Kryetarit të Bashkisë…
Lexo më shumë...
Njoftime

NJOFTIM

Në kushtet kur firma LAND & CO e kontraktuar nga ana e Bashkisë Belsh për procesin e Regjistrimit fillestar dhe Azhornimit te fshatit Kosove e Madhe Njesia Admnistrative Fierze, ka kryer pothuajse 80-90% të punimeve…
Lexo më shumë...