Archives for Njoftime

Njoftime

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike ne Sektorin Publik” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional” Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe…
Lexo më shumë...
Njoftime

Shpallje Punonjës shërbimi

REPUBLIKA E SHQIPËRISËBASHKIA BELSH DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE ;                                                                                        Belsh më: 09/ 11/ 2021 PUNONJËS SHËRBIMI Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji , datë “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” (i…
Lexo më shumë...
Njoftime

Shpallje Inxhinier Mjedisi

REPUBLIKA E SHQIPËRISËBASHKIA BELSH DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE ;                                                                                        Belsh më: 05/ 11/ 2021 PUNONJËS ME KONTRATË TË PËRKOSHME PËR EFEKT TË MUNGESËS SË SPECIALISTVE NË KËTË PROFIL Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen…
Lexo më shumë...

Kërkesë për publikim vëndesh të lira

REPUBLIKA E SHQIPËRISËBASHKIA BELSH DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE ;          ;                                                                 Belsh më, Lënda:             Kërkesë për publikim vëndesh të lira Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Institucioni Bashkia Belsh, ka…
Lexo më shumë...

NJOFTIM FITUESI

NJOFTIM FITUESI, PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist/Inspektor) Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit…
Lexo më shumë...