Në fuqi

Vendim nr. 1 KKT dt 27.02.2019

Plani i Zhvillimit

Rregullorja

Strategjia Territoriale

VSM

1.Harta e përdorimit të tokës sipas kategorive

2.Harta e ndarjes së territorit në sisteme

3.Harta e infrastrukturave të transportit

4.Harta e Fazimit të zbatimin të PPV

5.Harta e Vizionit Strategjik

6.Harta e ndarjes të territorit në zona dhe njësi