SONDAZH PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË KOMUNITETIT

Ky sondazh jep informacion të përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike në bashki gjatë vitit 2020 dhe i jep mundësi komunitetit të rekomandojë funksionet / shërbimet prioritare për të cilat bashkia duhet të shpenzojë më shumë para gjatë vitit të ardhshëm 2022.

Informacioni bazohet në të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2020.

 

Ky sondazh është përgatitur dhe do të përdoret nga Këshilli i Bashkisë Belsh.   

 
 

Dashaboardi Interaktiv i Projekt Buxhetit Afatmesem 2021-2023