RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT “FINANCIAR DHE PËRPUTHSHMËRISË” TË USHTRUAR NË BASHKINË BELSH 2024

RAPORT PËRFUNDIMTAR Mbi Auditimin Financiar të ushtruar në BASHKINË BELSH

RAPORT PËRFUNDIMTAR Mbi Auditimin Financiar të ushtruar në BASHKINË BELSH 2023

RAPORT PËRFUNDIMTAR Mbi Auditimin Financiar të ushtruar në BASHKINË BELSH