REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA BELSH

Nr._______Prot                                                                                                                                              Belsh më: 17  /07/2018              

VENDIM:

Komisioni i Pranimit në Shërbimin e MZSH-së (KPSHMZSH) pranë administratës së Bashkisë Belsh në përfundim të proçedurave të ndjekura për përzgjedhjen e kandidatëve  fitues për

1 vende vakante në pozicionin “Asistent/zjarrfikës në shërbimin e MZSH-së, Belsh

Duke vlerësuar të gjithë dokumentacionin e kërkuar, bazuar në Ligjin nr.152/2015, datë21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Të shpallë fitues në pozicionin “Asistent/zjarrfikës në shërbimin e MZSH-së  1 konkurent si meposht.

Rezultati perfundimtar i kandidateve

Emri dhe Mbiemri i kandidatit Piket per testimin fizik

(max 40)

Piket per testimin me shkrim

(max 40)

Piket per intervisten e strukturuar me goje

(max 20)

shuma totale e pikeve

 

Avdi Hysa 40 35 20 95

 

  1. Ankesat për rezultatet të bëhen brenda 5 (pesë) ditëve pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore

 

Komisioni i Pranimit në Shërbimin e MZSH-së

  1. Alban Uruçi Kryetarë;
  2. Agron Sina Anëtarë;
  3. Tajar Alla Anëtarë.
https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?fit=715%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftime     REPUBLIKA E SHQIPËRISË        BASHKIA BELSH Nr._______Prot                                                                                       ...Qyteti i liqeneve karsktike