REPUBLIKA E SHQIPËRISË

      BASHKIA BELSH

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Nr._______Prot                                                                                                                                                        Belsh më: 16 /07/2018               

 

NJOFTIM

PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së

Në bazë të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, Kreu III, neni 14/1 “Për miratimin e listës së bashkive të cilët do të ngrenë shërbim të MZSH-së, “Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 73 dhe nr 74 datë 28.12.2017 “Për MZHSH-në”, të Vendimit të Kryetarit të Bashkisë nr 46 datë 06.03.2018 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës të Sektorit të MZHSH-së në Bashki”, Shkresës nr 726 prot, datë 13.02.2018 të “Mbi ngritjen e shërbimit të MZSH-së” të Ministrisë Brendshme, Bashkia Belsh :pas mbylljes së fazës së testimit me shkrim të zhvilluar më date  21.06.2018  në sallën e Keshillit Bashkiak Bashkia Belsh,

NJOFTON:

  1. Kanditatët që vazhdojnë zhillimin e mëtejshëm të fazës së testimit, pas korigjimit të testimit me shkrim janë:
    Avdi  HYSA

 

Drejtoria e Burimeve Njerezore

  1. Alban Uruçi                                   2.  Agron Sina                             3.  Tajar Alla
https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?fit=715%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftimeREPUBLIKA E SHQIPËRISË       BASHKIA BELSH DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE Nr._______Prot                                                                                   ...Qyteti i liqeneve karsktike