PËR LISTËN PARAPRAKE PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së

Në bazë tëLigjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” neni 6/2,  neni 7 pika 1 dhe pika 3, neni 14/1, neni 15/4; ; Shkresës nr.726, datë 13.02.2018 “Mbi përzgjedhjen e aplikantëve të shërbimit të MZSH-së për nivelin bazë” , si dhe shpalljes nr. 632, date 16.03.2018“Për pranimin në Shërbimin e MZSH-së, niveli bazë, pranë Bashkisë Belsh”, së bërë në, stendën e informimit publik pranë Bashkisë Belsh për plotësimin e  vendeve vakante për nivelin bazë, në pozicionin “Asistent/zjarrfikës”,miratuar me Urdherin nr.46, date 06/03/2018, “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Belsh,  pas mbylljes së fazës së dorëzimit të dokumentacionit, pranë Drejtorisë të Burimeve Njerëzore, Bashkia Belsh:

NJOFTON:

  1. Kandidatët e kualifikuar të cilët plotësojnë kriteret e përgjithshme ligjore, për tju nënshtruar fazës së dytë të vlerësimit të tyre (testimit me shkrim, aftesite fizike dhe intervista me goje),janë si më poshtë vijon sipas rendit alfabetik:
  2. Për pozicionin “Asistent/zjarrfikës”, niveli bazë në Shërbimin e MZSH-së, Bashkia Belsh
  3. Florenc Uruçi.
  4. Testimi me shkrim,do të zhvillohet më datë 12.03.2021 ora 1100, aftesite fizike dhe intervista me goje do të zhvillohet më datë 15.03.2021 ora 10.00 në Sallën e Keshillit Bashkiak Belsh. Kandidatët të cilët do të grumbullojnë në testimin me shkrim, më shumë se gjysmat e pikëve do të kualifikohen për fazën e testimit fizik dhe më pas, intervistës me gojë.

Drejtoria e  Burimeve Njerëzore

1.Alban Uruçi                                   2.  Agron Sina                             3.  Tajar Alla

bashkiabelshNjoftimePËR LISTËN PARAPRAKE PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së Në bazë tëLigjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” neni 6/2,  neni 7 pika 1 dhe pika 3, neni 14/1, neni 15/4; ; Shkresës nr.726, datë 13.02.2018 “Mbi përzgjedhjen e aplikantëve...Qyteti i liqeneve karsktike