PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së

Në bazë të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, Kreu III, neni 14/1 “Për miratimin e listës së bashkive të cilët do të ngrenë shërbim të MZSH-së, “Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 73 dhe nr 74 datë 28.12.2017 “Për MZHSH-në”, të Vendimit të Kryetarit të Bashkisë nr 46 datë 06.03.2018 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës të Sektorit të MZHSH-së në Bashki”, Shkresës nr 726 prot, datë 13.02.2018 të “Mbi ngritjen e shërbimit të MZSH-së” të Ministrisë Brendshme, Bashkia Belsh: pas mbylljes së fazës së testimit me shkrim të zhvilluar më date  12.03.2021 në sallën e Keshillit Bashkiak Bashkia Belsh,

NJOFTON:

Kanditatët që vazhdojnë zhillimin e mëtejshëm të fazës së testimit, pas korigjimit të testimit me shkrim janë:
                   Z. FLORENC URUÇI
                            

  1. Faza e tretë e këtij konkursi që përfshin testimin fizik dhe intervistën me gojë, për të gjithë kandidatët pjesmarrës në testimin me shkrim, do të zhvillohet më datë, 15.03.2021 ora 10:00
  2. Kandidatët duhet të paraqiten pranë Bashkisë Belsh, për tju komunikuar më pas vendin ku do të zhvillohet testimi fizik.
  3. Rezultatet përfundimtare të kandidatëve do të dalin më datë 15.03.2021, në stendën e afishimeve publike të Bashkisë Belsh.

Drejtoria e Burimeve Njerezore

1.Alban Uruçi                                   2.  Agron Sina                             3.  Tajar Alla

bashkiabelshNjoftimePËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së Në bazë të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, Kreu III, neni 14/1 “Për miratimin e listës së bashkive të cilët do të ngrenë shërbim të MZSH-së, “Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 73...Qyteti i liqeneve karsktike