REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BELSH

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Nr.           Prot.                                                                  Belsh më, 13.09.2021

Lënda:             Kërkesë për publikim vëndesh të lira

Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

T I R A N Ë

Institucioni Bashkia Belsh, ka vendosur të shpallë proçedurën e konkurimit për pozicionin, “Specialist Mjedisi në Drejtorinë e Zhvillimit të Bujqësisë , Pyjeve  dhe Mjedisit”.

Për këtë arsye, në përputhje me Ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe aktet nënligjore dalë në bazë e në zbatim të tij, kërkojmë publikimin e pozicionit të lirë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.

Bashkëlidhur do të gjeni kërkesën përkatëse për publikim.

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin,

bashkiabelshNjoftimeREPUBLIKA E SHQIPËRISËBASHKIA BELSH DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE Nr.           Prot.                                                                  Belsh më, 13.09.2021 Lënda:             Kërkesë për publikim vëndesh të lira Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Institucioni Bashkia Belsh, ka vendosur të shpallë proçedurën e konkurimit për pozicionin, “Specialist Mjedisi në Drejtorinë e Zhvillimit të Bujqësisë , Pyjeve  dhe...Qyteti i liqeneve karsktike