NJOFTIM FITUESI, PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist/Inspektor)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,   Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Belsh, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidati fitues për grupin e pozicioneve: Specialist/Inspektor i Taksave Vendore.

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Mastër Shkencor”:

  1.      Z. Julgin Rika
bashkiabelshNjoftimeNJOFTIM FITUESI, PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist/Inspektor) Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,   Njësia...Qyteti i liqeneve karsktike