Nr.________Prot                                                                     Tiranë, më     01.09.2021

Lënda:             Kërkesë për publikim të listës së kandidatëve

Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

T I R A N Ë

Institucioni Bashkia Belsh, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përfunduar procedurën e pranimit në shërbimin civil, për pozicionin e shpallur për konkurrim, “ Shkenca Ekonomike”.

Për sa më sipër, bashkëlidhur po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e pranimit në shërbimin civil.

Z. Julgin Rika

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin,

KRYETAR I BASHKISË

Arif   TAFANI

Në mungesë dhe me urdhër

Sekretar i Përgjithshëm

Mustafa  ÇARÇIU

bashkiabelshNjoftimeNr.________Prot                                                                     Tiranë, më     01.09.2021 Lënda:             Kërkesë për publikim të listës së kandidatëve Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Institucioni Bashkia Belsh, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përfunduar procedurën e pranimit në shërbimin civil, për pozicionin e shpallur...Qyteti i liqeneve karsktike