Nr.           Prot                                                                        Belsh, më  18 . 08 .2021

Lënda:             Kërkesë për publikim

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

T I R A N Ë

Institucioni Bashkia Belsh, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përfunduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil, për grupin e pozicioneve të shpallura për konkurrim, “Shkenca Ekonomike ”, pa kandidatë të përzgjedhur.

Për sa më sipër, bashkëlidhur po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, procedurën e mësipërme.

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin,

KRYETAR I BASHKISË

Arif   TAFANI

Në mungesë dhe me urdhër

Sekretar i Përgjithshëm

Mustafa  ÇARÇIU

bashkiabelshNjoftimeNr.           Prot                                                                        Belsh, më  18 . 08 .2021 Lënda:             Kërkesë për publikim SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Institucioni Bashkia Belsh, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përfunduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil, për grupin e pozicioneve...Qyteti i liqeneve karsktike