Nr.           Prot.                                                                           Belsh më,  09.08.2021

Lënda:             Kërkesë për publikim vëndesh të lira

Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

T I R A N Ë

Bashkia Belsh, ka vendosur të shpallë proçedurën e konkurimit për grupin e pozicioneve të shpallura për konkurrim, “Lloji i diplomës në Shkenca Ekonomike. dhe diploma e nivelit  “Bachelor,  Master Profesional/ Shkencor, në shkenca ekonomike.

Për këtë arsye, në përputhje me Ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe aktet nënligjore dalë në bazë e në zbatim të tij, kërkojmë publikimin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.

Bashkëlidhur do të gjeni kërkesën përkatëse për publikim.

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin,

KRYETAR I BASHKISË

Arif   TAFANI

Në mungesë dhe me urdhër

Sekretar i Përgjithshëm

Mustafa  ÇARÇIU

bashkiabelshNjoftimeNr.           Prot.                                                                           Belsh më,  09.08.2021 Lënda:             Kërkesë për publikim vëndesh të lira Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Bashkia Belsh, ka vendosur të shpallë proçedurën e konkurimit për grupin e pozicioneve të shpallura për konkurrim, “Lloji i diplomës në Shkenca Ekonomike. dhe diploma e nivelit  “Bachelor,  Master...Qyteti i liqeneve karsktike