Te gjithë të interesuarit duhet të paraqiten pranë Bashkisë Belsh me dokumentacionin e nevojshëm.
Dokumentacioni i nevojshëm për të marrë pjesë në testimin fizik, per punonjësit të nivelit bazë permban:
 • kërkesë drejtuar institucionit të bashkisë(drejtorisë/sektorit të shërbimit të MZSH-së)
 • diplomë të njësuar me origjinalin të arsimit të mesëm, sipas përcaktimit të germës “d” të pikës 1 të nenit 14 të ligjit nr.152/2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi”;
 • listë notash e njehsuar me origjinalin;
 • raport mjeko-ligjor nga autoriteti kompetent, që vërteton “gjendje të mirë shëndetësore dhe i/e aftë fizikisht për të kryer detyra me rrezik të shtuar “;
 • referencë me karakteristika specifike nga punëdhënësi i fundit;
 • vërtetimi i gjendjes gjyqësore;
 • vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, si dhe nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor;
 • kërkesë me shkrim nga kërkuesi, shoqëruar nga Curriculum Vitae (CV);
 • certifikatë familjare
 • kopje të kartës së identitetit;
 • certifikata, trajnime profesionale, në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, nëse ka;
 • librezë pune e njehsuar me origjinalin;
 • plotësimi i formularit të aplikimit.
https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?fit=715%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftimeTe gjithë të interesuarit duhet të paraqiten pranë Bashkisë Belsh me dokumentacionin e nevojshëm. Dokumentacioni i nevojshëm për të marrë pjesë në testimin fizik, per punonjësit të nivelit bazë permban: kërkesë drejtuar institucionit të bashkisë(drejtorisë/sektorit të shërbimit të MZSH-së) diplomë të njësuar me origjinalin të arsimit të mesëm, sipas përcaktimit...Qyteti i liqeneve karsktike