REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BELSH

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

                       Nr.       .Prot                                                                                                                                                                                                                 Belsh më: 18/06/2018               

 

NJOFTIM

PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së

 

Në bazë tëLigjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” neni 6/2,  neni 7 pika 1 dhe pika 3, neni 14/1, neni 15/4; ; Shkresës nr.726, datë 13.02.2018 “Mbi përzgjedhjen e aplikantëve të shërbimit të MZSH-së për nivelin bazë” , si dhe shpalljes nr. 632, date 16.03.2018“Për pranimin në Shërbimin e MZSH-së, niveli bazë, pranë Bashkisë Belsh”, së bërë në, stendën e informimit publik pranë Bashkisë Belsh për plotësimin e 2 vendeve vakante për nivelin bazë, në pozicionin “Asistent/zjarrfikës”, miratuar me Urdherin nr.46, date 06/03/2018, “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Belsh,  pas mbylljes së fazës së dorëzimit të dokumentacionit, pranë Drejtorisë të Burimeve Njerëzore, Bashkia Belsh:

NJOFTON:

  1. Kandidatët e kualifikuar të cilët plotësojnë kriteret e përgjithshme ligjore, për tju nënshtruar fazës së dytë të vlerësimit të tyre (testimit me shkrim),janë si më poshtë vijon sipas rendit alfabetik:
  2. Për pozicionin “Asistent/zjarrfikës”, niveli bazë në Shërbimin e MZSH-së, Bashkia Belsh
  3. Alban Sullufi;
  4. Avdi Hysa
  5. Edison Dinja
  6. Klajdi HyhHysa;
  7. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 21.06.2018 ora 12.00 në Sallën e Keshillit Bashkiak Belsh. Kandidatët të cilët do të grumbullojnë në testimin me shkrim, më shumë se gjysmat e pikëve do të kualifikohen për fazën e testimit fizik dhe më pas, intervistës me gojë.

Drejtoria e  Burimeve Njerëzore

1.Alban Uruçi                                   2.  Agron Sina                             3.  Tajar Alla

  

 

  

  KRYETARI
ARIF TAFANI

NË MUNGESË DHE ME POROSI
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM
MUSTAFA ÇARÇIU

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?fit=715%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftimeREPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BELSH DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE                        Nr.       .Prot                                                             ...Qyteti i liqeneve karsktike