REPUBLIKA E SHQIPËRISË

      BASHKIA BELSH

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Nr._______Prot                                                                                                                                                                                                       Belsh më: 25 /06/2018               

 

NJOFTIM

PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së

Në bazë të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, Kreu III, neni 14/1 “Për miratimin e listës së bashkive të cilët do të ngrenë shërbim të MZSH-së, “Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 73 dhe nr 74 datë 28.12.2017 “Për MZHSH-në”, të Vendimit të Kryetarit të Bashkisë nr 46 datë 06.03.2018 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës të Sektorit të MZHSH-së në Bashki”, Shkresës nr 726 prot, datë 13.02.2018 të “Mbi ngritjen e shërbimit të MZSH-së” të Ministrisë Brendshme, Bashkia Belsh :pas mbylljes së fazës së testimit me shkrim të zhvilluar më date  21.06.2018  në sallën e Keshillit Bashkiak Bashkia Belsh,

NJOFTON:

  1. Kanditatët që vazhdojnë zhillimin e mëtejshëm të fazës së testimit, pas korigjimit të testimit me shkrim janë:
    Alban Sollufi
    Klajdi Hysa
  2. Faza e tretë e këtij konkursi që përfshin testimin fizik dhe intervistën me gojë, për të gjithë kandidatët pjesmarrës në testimin me shkrim, do të zhvillohet më date, 27.06.2018 ora 12:00
  • Kandidatët duhet të paraqiten pranë Bashkisë Belsh, për tju komunikuar më pas vendin ku do të zhvillohet testimi fizik.
  1. Rezultatet përfundimtare të kandidatëve do të dalin më datë 29.06.2018, në stendën e afishimeve publike të Bashkisë Belsh.

 

Drejtoria e Burimeve Njerezore

1.Alban Uruçi                                   2.  Agron Sina                             3.  Tajar Alla

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?fit=715%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftime     REPUBLIKA E SHQIPËRISË       BASHKIA BELSH DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE Nr._______Prot                                                                                 ...Qyteti i liqeneve karsktike