Raporti i Performances 2022

[ më shumë ]


PBA 2024-2026

[ më shumë ]


Programi i Transparencës i Bashkisë Belsh 2023 

[ më shumë ]


ORGANIGRAMA FUNDORE, Viti 2023

[ më shumë ]


Paketa Fiskale 2023

[ më shumë ]


Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar – Dhjetor për vitin 2022.

[ më shumë ]


Programi i Transparencës i Bashkisë Belsh 2022 

[ më shumë ]


ORGANIGRAMA FUNDORE, Viti 2022

[ më shumë ]


Paketa Fiskale 2022

[ më shumë ]


Struktura Organizative e Bashkise 2022

[ më shumë ]


 

Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar–Dhjetor për vitin 2022 

[ më shumë ]


 

Programi i Transparencës i Bashkisë Belsh 2021

[ më shumë ]


Raporti i Performances 2020.

[ më shumë ]


 

Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar–Dhjetor për vitin 2020.

[ më shumë ]


 Sinjalizim

[ më shumë ]


Buxheti për Qytetarin

 

[ më shumë ]


 

ORGANIGRAMA FUNDORE, Viti 2020

[ më shumë ]


 

Struktura Organizative e Bashkise, Viti 2020

[ më shumë ]


 

PAKETA  FISKALE, Viti 2020

[ më shumë ]


 

SALSTAT Buletin Informativ Nr.-1 “Statistika të Forta Vendore Shqiptare”, Viti 2020

[ më shumë ]


 

Buxheti Qytetar i Bashkisë Belsh, Viti 2020

[ më shumë ]


Vlersime mbi Programin e Transparences, Viti 2020

[ më shumë ]


 

Raporti i Performances 2019

[ më shumë ]


 

Buxheti Qytetar Bashkia Belsh Monitorimi i realizimit te Buxhetit per vitin 2019

[ më shumë ]


 

Plani i Performancës Afatmesëm Buxhetore 2020-2022

[ më shumë ]


Programi i Transparencës i Bashkisë Belsh

[ më shumë ]


Plani Buxhetor Afatmesem 2019-2021

[ më shumë ]


Shoqeria civile ne Belsh

[ më shumë ]


Paketa Fiskale 2019

[ më shumë ]


Buxheti i Bashkise Belsh 2019

[ më shumë ]


Kodi Etik i Bashkisë Belsh  

[ më shumë ]


Bashkia Belsh ne procesin e Integrimit Europian

[ më shumë ]


ORGANIGRAMA FUNDORE 2019

[ më shumë ]


Kontratat Publike 2019

[ më shumë ]


Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Bashkia Belsh 2019

[ më shumë ]


Struktura Organizative e Bashkise

[ më shumë ]


Planit Operacional për Zhvillimin Lokal të Bashkisë Belsh

[ më shumë ]


Kryetaret e Fshatrave

[ më shumë ]


Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

[ më shumë ]


RREGULLORE MBI ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN, DETYRAT DHE
KOMPETENCAT E ADMINISTRATËS SË BASHKISË BELSH DHE
NJËSIVE ADMINISTRATIVE 

[ më shumë ]


Kontratat Publike 2018

[ më shumë ]


PAKETA FISKALE 2017

[ më shumë ]


PAKETA FISKALE 2016

[ më shumë ]