SALSTAT Buletin Informativ Nr.-1 “Statistika të Forta Vendore Shqiptare”, Viti 2020

[ më shumë ]


Buxheti Qytetar i Bashkisë Belsh, Viti 2020

[ më shumë ]


Raporti i Performances 2019

[ më shumë ]


Buxheti Qytetar Bashkia Belsh Monitorimi i realizimit te Buxhetit per vitin 2019

[ më shumë ]


Plani i Performancës Afatmesëm Buxhetore 2020-2022

[ më shumë ]


Programi i Transparencës i Bashkisë Belsh

[ më shumë ]


Paketa Fiskale 2019

[ më shumë ]


Plani Buxhetor Afatmesem 2019-2021

[ më shumë ]


Shoqeria civile ne Belsh

[ më shumë ]


Buxheti i Bashkise Belsh 2019

[ më shumë ]


Bashkia Belsh ne procesin e Integrimit Europian

[ më shumë ]


ORGANIGRAMA FUNDORE 2019

[ më shumë ]


Kontratat Publike 2019

[ më shumë ]


Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Bashkia Belsh 2019

[ më shumë ]


Struktura Organizative e Bashkise

[ më shumë ]


Planit Operacional për Zhvillimin Lokal të Bashkisë Belsh

[ më shumë ]


Kryetaret e Fshatrave

[ më shumë ]


Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

[ më shumë ]


RREGULLORE MBI ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN, DETYRAT DHE
KOMPETENCAT E ADMINISTRATËS SË BASHKISË BELSH DHE
NJËSIVE ADMINISTRATIVE 

[ më shumë ]


Kontratat Publike 2018

[ më shumë ]


PAKETA FISKALE 2017

[ më shumë ]


PAKETA FISKALE 2016

[ më shumë ]