LIGJI
Nr. 115/2014
PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË
QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Shkarko Ligjin

 

LIGJI
Nr. 139/2015
PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

Shkarko Ligjin

 

LIGJI
Nr. 119/2014
PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Shkarko Ligjin

 

LIGJI
Nr. 44/2015
KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË

Shkarko Ligjin

 

LIGJI
Nr. 146/2014
PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

Shkarko Ligjin