SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/juridike/inxhinierike” niveli minimal i

diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional”

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si
dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni Bahkia Belsh
shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

2 ( Dy) specialist në Sektorin e Prokurimeve Publike, në Drejtorinë e Burimeve Njerezore
Kategoria e pagës IV-b.

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e
lëvizjes paralele!
Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është
ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës se pranimit në shërbimin
civil.

Për të dy Procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil) aplikohet në të njëjtën kohë!

Afati për dorëzimin e Dokumenteve: LËVIZJE PARALELE

23-10-2023


Afati për dorëzimin e Dokumenteve: PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

28-10-23

BASHKIA BELSH

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

Hartimi i thirrjeve për tenderat për prokurimet publike dhe organizimi i proçesit të marrjes së
ofertave. Përgjegjës për marrdhëniet kontruktuale me furnitorët dhe kontrollin e përmbushjes
efektive të kushtëve të kontratës nga ana e furnitorëve. Më konkretisht:
 Në bashkëpunim me njesitë e tjera harton kushtet kryesore teknike të thirrjes së tenderave:
 Merret me proçedurat e prokurimit.
 Organizon proçesin e shqyrtimit dhe analizimit të ofertave.
 Harton kriteret ligjore të kontratës përfundimtare.
 Komunikon me fitusin e tendërit dhe monitoron realizimin e kontratës.
 Përgjegjës për dhënien e këshillave,udhëzimeve dhe përgatitjen e akteve ligjore enënligjore
në fushën e prokurimit publik, me qëllim zbatimin me saktësi të dispozitave ligjore në fuqi.
 Përgjegjës për kryerjen në kohë dhe në cilësi të inspektimit të dosjeve dhe raportimin për
monitorimin e proçedurave të prokurimit, në përputhje me legjislacionin.
I-Lëvizja paralele
Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të
gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:
 Të jenë nëpunës civil të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori, (sipas përcaktimeve të nenit 19
të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar) (niveli i pagës III-a),
 Të mos kenë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni);
 Të kenë të paktën një vlerësim pozitiv (për kandidatët e institucioneve që sapo kanë hyrë në
shërbimin civil kërkohet vlerësim nga eprori direkt);
Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
a) Të zotërojnë diplomë të nivelit,“Master Shkencor apo Profesional” në degën shkenca
ekonomike/juridike/inxhinerike, edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën
fushë.(Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht
pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
b) Të kenë eksperiencë pune jo më pak se 1 vite, në administratën shtetërore ose institucione të
pavarura.
c) Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grupë.

BASHKIA BELSH

d) Të zotërojnë gjuhën angleze. Përparësi ka një gjuhë e dytë e BE-së.

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkia Belsh ku ndodhet
pozicioni për të cilin ata dëshirojnë të aplikojnë, dokumentet si më poshtë:
Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë Dokumentet si më poshtë:
a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezime-Dokumente
b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d- Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e- Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
f- Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
g- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h- Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore në fuqi.
i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.
Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës
23-10-2023 .

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 25-10-2023 njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të Institucionit, Bashkia Belsh ku
ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar
i Punësimit” listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si
dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do
të njoftohen individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku
ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet
e moskualifikimit.

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË
ZHVILLOHET INTERVISTA.

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

BASHKIA BELSH


a) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe aktet nënligjore
dalë në zbatim të tij.
b) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003,“Për rregullat e etikës në administratën
publike”.
c) Njohuritë mbi Ligjin Nr.9874, datë 14.02.2008 “ Për ankandin publik”, i ndryshuar.
d) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 44/2015, “Kodi Proçedurave Administrative i Republikës së
Shqipërisë”.
e) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për shpronsimet dhe marrjen në përdorim
të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interesë publik”.
f) Njohuri Mbi Ligjin Nr.9643, datë20.11.2006 “ Për Prokurimin publik” i ndryshuar.
g) Njohuri Mbi VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik “i ndryshuar.

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen për jetëshkrimin, eksperiencat, trajnimet, kualifikimet e lidhura me
fushën, si dhe vlerësimet pozitive. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.
Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
 Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
Totali i pikëve në përfundim të intervistës së strukturuar me gojë është 60 pikë.
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve,
mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin Nr. 2, datë 27.03.2015, “Për
procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele,
ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në
kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”,të Departamentit të Administratës Publike
ëëë.dap.gov.al.
http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E
KOMUNIKIMIT
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Belsh do të shpallë fituesin në portalin
“Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të
njoftohen në mënyrë elektronike për datën e saktë të shpalljes së fituesit.

BASHKIA BELSH

2- Pranimi në shërbimin civil
Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të
procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të
vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë
ekzekutive.

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët që plotësojnë kërkesat e
përgjithshme në përputhje me nenin 21, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nepunesit civil”, i ndryshuar.

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E
PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:
e) Të jetë shtetas shqiptar;
f) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
g) Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
h) Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
i) Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen
e një kundërvajtjeje penale me dashje;
j) Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar
sipas Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.
Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
a) Të zotërojnë diplomë të nivelit “Bachelor”ose “Master Shkencor” apo “Profesional” në
degën e shkencave ekonomike/juridike/inxhinierike edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet
të jetë në të njëjtën fushë.(Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të
njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas
legjislacionit në fuqi).
b) Të kenë eksperiencë pune në administratën shtetërore ose institucione të pavarura.
c) Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grupë.
d) Të zotërojnë gjuhën angleze. Përparësi ka një gjuhë e dytë e BE-së.

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë Dokumentet si më poshtë:
a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

BASHKIA BELSH

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezime-Dokumente
b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d- Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e- Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
f- Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
g- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h- Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi;
i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda dates
28-10-2023 në Institucionin Bashkia Belsh.

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil , do të
informohen për fazat e mëtejshme të kësaj proçedure:

  • për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,
  • datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;
  • mënyrën e vlerësimit të kandidatëve.

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 30-10-2023 ,njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të Institucionit, Bashkia Belsh, ku
ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar
i Punësimit” listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin
dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta do të njoftohen
individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni
për të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË
ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe aktet nënligjore
dalë në zbatim të tij.
b) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003,“Për rregullat e etikës në administratën
publike”.

BASHKIA BELSH

Faqe 7
c) Njohuritë mbi Ligjin Nr.9874, datë 14.02.2008 “ Për ankandin publik”, i ndryshuar.
d) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 44/2015, “Kodi Proçedurave Administrative i Republikës së
Shqipërisë”.
e) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për shpronsimet dhe marrjen në përdorim
të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interesë publik”.
f) Njohuri Mbi Ligjin Nr.9643, datë20.11.2006 “ Për Prokurimin publik” i ndryshuar.
g) Njohuri Mbi VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik “i ndryshuar.

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a- Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;
b- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e
tyre për karrierën, deri në 25 pikë;
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të
lidhura me fushën, deri në 15 pikë;
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve,
mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015,
të Departamentit të Administratës Publike ëëë.dap.gov.al
http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015
2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E
KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Belsh do të shpallë fituesin në portalin
“Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të
njoftohen në mënyrë elektronike për rezultatet.

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/11/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?fit=715%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/11/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftimeSHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/juridike/inxhinierike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional” Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, sidhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr....Qyteti i liqeneve karsktike