NJOFTIM

PËR LISTËN PARAPRAKE PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së Në bazë tëLigjit , datë “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” neni 6/2,  neni 7 pika 1 dhe pika…
Lexo më shumë...

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE MZSH

Nr______Prot.                                                           Belsh më:  12 /02 / 2021 NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE Për pranimin në Shërbimin e MZSH-së. (Sektori për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi), Niveli baze. KREU I- Pranimi në Shërbimin…
Lexo më shumë...

NJOFTIM-1 Punonjës shërbimi

;                                                                                        Belsh më: 02/ 02/ 2021 PUNONJËS SHËRBIMI Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji , datë “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), si dhe urdhërit të Kryetarit të Bashkisë…
Lexo më shumë...
Njoftime

Bashkia Belsh shpallet fituese e projektit “Përmiresimi i aksesit në sherbimet sociale dhe rritja e kapaciteteve të kujdestareve të personave me aftesi të kufizuara në Bashkinë e Belshit”

Bashkia Belsh shpallet fituese e projektit  “Permiresimi i aksesit në sherbimet sociale dhe rritja e kapaciteteve te kujdestareve te personave me aftesi te kufizuara ne Bashkine e Belshit”, si pjesë e Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara, “Askush të…
Lexo më shumë...

NJOFTIM-1 Punonjës shërbimi

;                                                                                        Belsh më: 11/ 12/ 2020 PUNONJËS SHËRBIMI Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji , datë “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), si dhe Urdhërit nr 159, datë të…
Lexo më shumë...

NJOFTIM

PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së Në bazë të Ligjit , datë “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, Kreu III, neni 14/1 “Për miratimin e listës së bashkive…
Lexo më shumë...

NJOFTIM

PËR LISTËN PARAPRAKE PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së Në bazë tëLigjit , datë “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” neni 6/2,  neni 7 pika 1 dhe pika…
Lexo më shumë...

NJOFTIM-1 Punonjës shërbimi

;                                                                                        Belsh më:16/11/ 2020 PUNONJËS SHËRBIMI Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji , datë “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), si dhe Urdhërit nr 159, datë të Kryetarit të…
Lexo më shumë...