Archives for Njoftime - Page 14

Njoftime

NJOFTIM/ SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËSIT CIVILË PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit datë të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë…
Lexo më shumë...