Në këtë faqe janë publikuar vendimet e Këshillit Bashkiak Belsh. Publikimi i vendimeve është një kërkesë që buron nga neni 18, i ligji 139/2015 “Për vetë-qeverisjen vendore”.

Vendimet e Këshillit Bashkiak Belsh 2020,2021,2022,2023  kliko ketu 

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.50 DATE 16.05.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER Z. ALUSH Tafanishkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.49 DATE 16.05.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER ZNJ. DRITA Jançashkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.48 DATE 16.05.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER Z. ERTJON Idrizishkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.47 DATE 16.05.2019

PER PROPOZIM PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE PER PERIUDHEN 1-30.04.2019Shkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.1.1.5 DATE 16.05.2019

PER PROPOZIM PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE PER PERIUDHEN 1-31.05.2019Shkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.46 DATE 16.05.2019

MBI DHENIEN E PAGESES SE PAK DHE INVALIDEVE TE PUNES PER PERIUDHEN 1-31.05.2019Shkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.45 DATE 16.05.2019

MBI MIRATIMIN E PLANIT SOCIALE 2019-2023Shkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.44 DATE 16.05.2019

MBI MIRATIMIN E TAVANEVE TE ARDHURAVE/SHPENZIMEVE PER PROJEKT-BUXHETIN 2020-2022Shkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.43 DATE 16.05.2019

MBI MIRATIMIN SHTESE BUXHETI NGA FONDET SPECIFIKE PER FUNKSIONET E Deleguarashkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.42 DATE 16.05.2019

PER DISA NDRYSHIME NE BUXHETIN E VITIT 2019Shkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.41 DATE 16.05.2019

PER DHENIEN E MANDATIT KESHILLTARIT Z. NEXHIP SHYQERI Elezishkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.40 DATE 16.05.2019

PER DHENIEN E MANDATIT KESHILLTARES ZNJ. MARINELA MEHMET Pepashkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.39 DATE 19.04.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER Z. GANI Mukjashkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.38 DATE 19.04.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER Z. NURI Uruçishkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.37 DATE 19.04.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER Z. SHEFQET Dervishishkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.36 DATE 19.04.2019

PER VENDOSJEN E TARIFES SE TRANSPORTIT TE LENDEVE Drusoreshkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.35 DATE 19.04.2019

PER PROPOZIM PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE PER PERIUDHEN 01.03.2019-31.03.2019Shkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.1.14 DATE 19.04.2019

PER PROPOZIM PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE PER PERIUDHEN 1-30.04.2019Shkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.34 DATE 19.04.2019

MBI DHENIEN E PAGESES SE PAK DHE INVALIDEVE TE PUNES PER PERIUDHEN 1-30.04.2019Shkarkoje Të Plotë Në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.33 DATE 19.04.2019

PER FINANCIM NGA BASHKIA PER STUDENTET E VITIT TE PARE NE UNIVERSITETShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.32 DATE 19.04.2019

PER MIRATIMIN E LISTES SE APLIKANTEVE PER BONUS QIRAJEShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.31 DATE 19.04.2019

PLAN VEPRIMI PER MENAXHIMIN E ZHURMAVE NE MJEDISShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.30 DATE 19.04.2019

PER MIRATIM PRIORITET INVESTIMI PER VITIN 2020Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.29 DATE 19.04.2019

PER MIRATIM E PROGRAMIT TE PUNES DHE PARASHIKIMIN E TE ARDHURAVE AFATMESEM PER PROJEKT-BUXHETIN 2020-2022Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.28 DATE 20.03.2019

PER MIRATIM TE ÇEZMES PUBLIKE NE FSHATIN KOSOVEShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.27 DATE 20.03.2019

PER MIRATIMIN NE PARIM TE PAGESES ME KESTE TE TARIFES SE LICENSIMIT PER TREGETIMIN E KARBURANTEVE DHE VAJRAVE LUBRIFIKANTËShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.26 DATE 20.03.2019

PER MBARIMIN PERPARA AFATIT TE MANDATIT TE KESHILLTARES ZNJ. DHURATA NEIM SHTYLLAShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.25 DATE 20.03.2019

PER MBARIMIN PERPARA AFATIT TE MANDATIT TE KESHILLTARIT Z. YLLI NAZIF TAFANIShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.24 DATE 20.03.2019

PER KALIMIN NE ADMINISTRIM TE BASHKISE BELSH TE TE GJITHAVE QENDRAVE SHENDETESORE DHE AMBULANCAVE QE GJENDEN NE TERRITORIN E BASHKISEShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.23 DATE 20.03.2019

PER DHENIEN E TITULLIT “QYTETAR NDERI” PROFESOR FETAF ELEZIShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.22 DATE 20.03.2019

PER PROPOZIM PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE PER PERIUDHEN 01.02.2019-28.02.2019Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.1.1.3 DATE 20.03.2019

PER PROPOZIM PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE PER PERIUDHEN 1-31.03.2019Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.21 DATE 20.03.2019

MBI DHENIEN E PAGESES SE PAK DHE INVALIDEVE TE PUNES PER PERIUDHEN 1-31.03.2019Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.20 DATE 20.03.2019

PER MIRATIMIN TE PLANIT STANDART TE VEPRIMIT PER TAKSEN E NDERTESESShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.19 DATE 20.03.2019

PER MIRATIMIN E TAKSES MBI PASURINE E PALUAJTSHMEShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.18 DATE 20.03.2019

PER DISA NDRYSHIME NE BUXHETIN E VITIT 2019Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.17 DATE 20.03.2019

PER MIRATIM PRIORITET INVESTIMI PER VITIN 2020Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.16 DATE 15.02.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER ZNJ. REZARTA HYSAShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.15 DATE 15.02.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER Z. BUJAR MERKOShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.14 DATE 15.02.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER Z. ANDON RABJAShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.13 DATE 15.02.2019

PER PROPOZIM PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE PER PERIUDHEN 01.01.2019-31.01.2019Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.1.1.2 DATE 15.02.2019

PER PROPOZIM PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE PER PERIUDHEN 1-28.02.2019Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.12 DATE 15.02.2019

MBI DHENIEN E PAGESES SE PAK DHE INVALIDEVE TE PUNES PER PERIUDHEN 1-28.02.2019Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.11 DATE 15.02.2019

PER MIRATIM PER MARRJE ME QIRA TE AMBJENTEVE PRIVATE PER TU PERDORUR PER KOPESHT PER NEVOJAT E BASHKISE BELSHShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.10 DATE 15.02.2019

PER SHTESE NE NUMRIN E PUNONJESVE TE BASHKISE, INSITUCIONEVE NE VARTESI DHE TE NJESIVE ADMINISTRATIVEShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.09 DATE 15.02.2019

MBI MIRATIMIN E NORMATIVES SE HARXHIMIT TE KARBURANTIT PER VITIN 2019Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.08 DATE 15.02.2019

MIRATIM PRIORITET INVESTIMIShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.07 DATE 15.02.2019

MBI MIRATIMIN E SHTESES SE BUXHETIT TE BASHKISE BELSH PER VITIN 2019Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.1.1,1 DATE 18.01.2019

PER PROPOZIM PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE PER PERIUDHEN 1-31.1.2019Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.06 DATE 18.01.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER Z. BASHKIM KURANIShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.05 DATE 18.01.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER ZNJ. ZENEPE QYRAShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.04 DATE 18.01.2019

PER DHENIE NDIHME FINANCIARE NGA ANA E BASHKISE PER ZNJ. ZHANETA DERYISHIShkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.03 DATE 18.01.2019

Per propozim per dhenien e Ndihmes Ekonomike per periudhen 1.12.2018-31.12.2018Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.02 DATE 18.01.2019

MBI DHENIEN E PAGESES SE PAK DHE INVALIDEVE TE PUNES PER PERIUDHEN 1-31.01.2019Shkarkoje të plotë në PDF…

 • VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK BELSH NR.01 DATE 18.01.2019

Per miratimin e bursave te studimeve per nxenesit.Shkarkoje të plotë në PDF…